• 14-18 MARCH 2016Uttarakhand

  • 13-15 May 2016Maharashtra - Goa

  • 16-19 June 2016Tamil - Nadu - Kerala

  • 19-22 August 2016Jammu - Kashmir

  • 14-18 December 2016Arunachal Pradesh - Assam

  • 19-22 January 2017Himachal Pradesh